logotyp för ABM Västernorrland
  ABM Resurs


 

Arkivlänet - Arkivklustret

Ett aktivt nätverk för arkiven i länet har funnits sedan början av 1990-talet. Drivande till en början var Landsarkivet i Härnösand.
Nätverket var ursprungligen ett forum för erfarenhetsutbyte, men har numera breddats till ett nätverk för utvecklingsarbete, tillväxt och projekt samt fortsatt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Idag arbetar klustret efter två spår
  1. Det bredare spåret för fortbildnings- och erfarenhetsutbyte - idag kallat Arkivnätverk Y
  2. Det mer specifika spåret för utvecklingsarbete, tillväxt och projekt - idag kallat Arkivklustret. Klustret består av Riksarkivets enheter SVAR, MKC och landsarkivet, samt arkivvetenskapen vid MIUN och länets förenings- och näringslivsarkiv.
Fokus för Arkivnätverk Y är alltså att erbjuda en mötesplats för arkivanställda och arkivintresserade för såväl fortbildning som diskussioner.
Som exempel på inriktning för träffarna kan nämnas arkivetik, språkvård, förmedling, aktuell forskning samt olika studiebesök.
Som sammankallande/inbjudande står för närvarande Landsarkivet Härnösand och ABM Resurs.

Kontaktpersoner:
Annika Alke, Landsarkivet i Härnösand
Lina Marklund, Landsarkivet i Härnösand

En kortare sammanfattning om Arkivlänet och Arkivklustret finns som pdf.


Arkivnätverksträff på Murberget 17 maj 2016

bild från Karin Bredenbergs presentation av FSG:er
Den 17 maj samlades ett 20-tal arkivintresserade på Murberget för att lyssna till och diskutera arkivspörsmål.
Dagen inleddes av att Karin Bredenberg höll ett föredrag om FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer).
Efter lunch höll Ulrika Sturesdotter Andersson, jurist på Riksarkivet, ett föredrag om statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden.
Christian Bajomi, IT-samordnare på Murberget, och Lina Marklund avslutade med att presentera portalen Kulturarv Västernorrland.
Lina Marklund rapporterar från dagen.
Karin Bredenbergs presentation kring FGS:er .


Vårträff med Arkivnätverk Y

Göran Samuelsson
Tisdagen den 7 maj 2013 samlades ett 25-tal deltagare i Härnösand till vårens träff med Arkivnätverk Y. Programmet för dagen var indelat i föreläsningar på förmiddagen och en visning av Landstinget Västernorrlands nya lokaler på eftermiddagen.
Annika Alke rapporterar.


Möte med ArkivnätverkY 29 november 2012
Ett trettiotal deltagare samlades den 29 november 2012 på landsarkivet i Härnösand för höstens träff med Arkivnätverk Y.
Risarkivets nya organisation presenterades, ett par projektsatsningar likaså. Dagen avslutades med en föreläsning av Louise Nyberg om kyrkan och folkbokföringen.
Annika Alke sammanfattar nätverksträffen.
  Louise Nyberg

Möte med arkivklustret i länet den 28 maj 2012.

bild på dokument
Den 28 maj 2012 samlades företrädare för arkivklustret hos Länsstyrelsen Västernorrland för fortsatta startegiska diskussioner. På plats fanns företrädare för MKC, SVAR, landsarkivet, Näringslivsarkiv i Norrland, MIUN/arkivvetenskap, länsstyrelse samt KB och Sahlén Arkivkonsult.
Märta Molin rapporterar.


Jim Hedlund, Landsarkivet i Östersund
 
Möte med Arkivnätverk Y,
8 maj 2012

Den 8 maj träffades ett 30-tal deltagare på landsarkivet i Härnösands för vårens nätverksträff som hade tema tillhandahålla och tillgängliggöra.
Moderator för dagen var Märta Molin.
Annika Alke rapporterar från dagen.Jim Hedlund


Innovativa Mittsverige.

några av deltagarna vid dagens möte med ABM Kulturarv
Den 29 februari och 1 mars samlades i Sundsvall cirka 150 lokala, regionala och nationella aktörer för att diskutera hur vi kan öka innovationsförmågan och på så sätt främja ekonomisk, social och ekologisk hållbar tillväxt. På plats fanns representanter för ABM Resurs och Arkivklustret.
Märta Molin gör en kortfattad sammanfattning.


Möte med Arkivlustret
14 december 2011 på MKC

Den 14 december träffades arkivklustret på MKC (Mediekonverteringscentrum) i Fränsta, för samtal med Rolf Källman, Sanja Halling och Johanna Berg från Digisam - samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarv, vid Riksarkivet.

Märta Molin rapporterar i text och bild från dagen.
  Runt sammanträdesbordet

konferensdeltagare
Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand genomförde den 30/11-1/12 2011 en konferens i Härnösand för Riksarkivets personal som arbetar med forskarservice. Ett 50-tal deltagare från hela landet deltog. Ett inslag i programmet handlade om krishantering och stress och anlitad föreläsare var Per Mossegård från Vårsta Kriscentrum i Härnösand.
Kort rapport från föredraget.


Möte med ArkivnätverkY 11 oktober 2011
Höstens arkivnätverksträff hade temat ”Framtiden är redan här” vilket lockade ett 30-tal deltagare. Som värd för arrangemanget stod avdelningen för arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet och seminariet hölls i de nya lokalerna i Villa Nybo.
Annika Alke sammanfattar nätverksträffen
och Märta Molin bidrar med bilder från dagen.
  Per Sedihn och Göran Samuelsson

konferensdeltagare
Foto: Märta Molin


 
Den 14-15 september genomfördes höstens Västernorrlandsmöte med tema Gränsöverskridande innovativ samverkan - med fokus på kluster.
I anslutning till seminarierna anordnades en mindre mässa där ca 15 olika nätverk eller kluster från länet informerade om sina verksamheter.
Kort sammanfattning av mötet,
samt en presentation av Arkivklustret
båda signerade Märta Molin.


konferensdeltagarna minglar
Foto: Märta Molin


 
Upptaktsmöte för ett projekt kring e-arkiv och e-diarium
Den 30 augusti 2011 samlades nära 50 personer från olika myndigheter och arkiv på Murberget, Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.
Syftet med dagen var att diskutera samverkan i ett gemensamt projekt kring e-arkiv och e-diarium för myndigheter.
Märta Molin sammanfattar dagens innehåll.

Patrik Höij
Patrik Höij


 
"Bevarande"
Tisdagen den 3 maj 2011 samlades ett trettiotal deltagare på landsarkivet i Härnösand för vårens träff med Arkivnätverk Y.
Temat för träffen var bevarande.
Annika Alke rapporterar från dagen.
Efwa Westre Stövander
Efwa Westre Stövander
 
Möte med ArkivnätverkY 5/10 2010
Ett stort antal deltagare, närmare 60 personer, hade hörsammat inbjudan till arkivnätverkets höstträff den 5 oktober på Länsmuseet Murberget. Temat för dagen var offentlighet och sekretess.

Riksarkivets chefjurist Efwa Westre Stövander redogjorde under förmiddagen för den nya Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Louise Nyberg sammanfattar förmiddagen.

Eftermiddagens fortsatta föreläsningar redovisas av Annika Alke
och Lina Marklundhttp://www.abmresurs.se/arkivnat/arkivnat101005.html.


"Hur ofta skall nätverket träffas?"
Under våren 2010 genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på hur länets arkivanställda ser på Arkivnätverk Y och dess verksamhet.
Hur ofta skall näterket träffas?, Vilka ämnen är du intresserad av? och Vad kan ett arkivnätverk bidra med? var frågor som ställdes.
Resultatet av undersökningen.  pdf-fil


Möte med ArkivnätverkY 4/5 2010
Den 4 maj ordnades en träff med arkivnätverket hos Landsarkivet i Härnösand och till arrangörernas glädje hade drygt 40 personer hörsammat inbjudan!
Vi bjöds på en rad presentationer av aktuella projekt och Anneli Sundqvist från Mittuniversitetet berättade om sin nyligen publicerade avhandling.
Annika Alke och Lina Marklund fotade och skrev.


  Anneli Sundqvist
Anneli Sundqvist


Arkivlänet Västernorrland
I rapporten Arkivlänet Västernorrland, inriktning 2008-2009 - några goda exempel pdf-fil
lyfts några arkivområden med stora utvecklingsmöjligheter i länet.
Rapporten utgör en lägesavstämning för RTP-gruppen "Arkivkluster Västernorrland".


symbol för RTP i Västernorrland

Rapport 1/08 från Tillväxtsekretariatet
I Länsstyrelsens RTP-rapport nr 1 (pdf-fil 192 kB) förra året återfinns
bild på arkivmaterial

 
skrivningar kring "Kulturutveckling och kulturarvet" på sidan 10 och "Arkivlänet Västernorrland" på sidan 20.
Som kontaktperson för den första står Kulturforum och Kenneth Westin, medan Märta Molin, Carina Strömberg och Jan Sahlén står som kontaktpersoner för "Arkivlänet".


Arkivkapslar, Merlo slottt


 
RTP - Lägesrapportering 2008 för länets prioriterade områden.
Arkivlänet Västernorrland pdf-fil (25 kB)

RTP - Lägesrapportering 2007 för länets prioriterade områden.
Arkivlänet Västernorrland pdf-fil (28 kB)


publiken tar paus ute i det vackra vårvädret
Paus


 
"Samordning av stuprör?"
Kommunförbundet Västernorrland och ABM Resurs anordnade den 25/4 2007 ett seminarium om moderna arkiv och dokument- och ärendehanteringssystem.
Även Vägledningen 24-timmarswebben stod på dagordningen denna vackra vårdag.
Märta Molin rapporterar från dagen.
TRÄFF MED ARKIVNÄTVERK Y
Den 11 april 2006 samlades drygt 25 personer från ArkivnätverkY för en gemensam studiedag i Sundsvall.
Man hann med aatt besöka både Kulturmagasinet och Bolagsverket.
Märta Molin från ABM Resurs berättar mer...


  "Delar av Arkivnätverk Y"
"Delar av Arkivnätverk Y"


"TRÄFF MED ARKIVNÄTVERK Y"
Den 27 april 2005 träffades ett fyrtiotal medlemmar i Arkivnätverk Y för en gemensam fortbildningsdag. Nätverksträffen hölls i Tornrummet, Sollefteå museum och
Märta Molin var med och förde anteckningar.
  bild på Sollefteå museum

"TRÄFF MED ARKIVNÄTVERKET"
ArkivnätverkY samlades den 26 oktober 2004 till en träff på Kusthöjden i Härnösand.
Ca 40 personer lyssnade till Charlie Wallin om "24 h-myndigheten", Lena Abel från Länshälsan och prästen Örjan Wallin om etik.
Läs mer om dagen


  bild från inskanning vid MKC i Fränsta
MKC i Fränsta
"ARKIVNÄTVERKSTRÄFF 1 APRIL 2004"
Drygt ett 50-tal arkivarier och registratorer från olika offentliga myndigheter i Västernorrland samlades till en träff på Mitthögskolan den 1 april.
Astrid Forsberg rapporterar.

  Bild från ett arkivsenast uppdaterad 2016-06-10
Ansvariga: ABM Resurs
 
bild på folderns framsida
Arkivlänet Västernorrland
Dåtid - Nutid - Framtid

Ladda ner broschyren i pdf-format

pdf-fil